نحوه پیشروی خود برای دریافت بونوس را از طریق بونوس مرحله ای میتوانید ببینید. هر شرط قابل انتخابی که ثبت نتیجه میشود، یکی از چراغ های مرحله ها سبز میشود.

✅ شرایط شرط ثبت شده:

– کمترین مبلغ شرط: ۱۰۰ هزار تومان

– کمترین انتخاب: ۲ انتخاب یا بیشتر

– شرط‌های برگشت خورده یا فروخته شده حساب نمیشوند

✅ شرایط شرط رایگان :

– مهلت استفاده: ۱ روز

– بیشترین مبلغ شرط رایگان: ۳۰۰ هزار تومان

– قوانین و مقررات عمومی هات بت روی این بونوس اعمال می‌شود.